preloader

Nderhyrje kirurgjikale periodontale – ripozicionimi i nivelit të kockës dhe gingivës në raport me kurorën e dhëmbit

Nderhyrje kirurgjikale periodontale – ripozicionimi i nivelit të kockës dhe gingivës në raport me kurorën e dhëmbit

Procedurat kirurgjikale të zgjatjes së kurorës kryhen për të siguruar formën e mbajtjes për të lejuar përgatitjen e duhur të dhëmbëve, procedurat e impresionit, dhe vendosjen e kufijve restaurues për të rregulluar nivelet e gingivës për estetikën. Është e rëndësishme që kurora – Operacioni i zgjatjes bëhet në atë mënyrë që të ruhet gjerësia biologjike. Gjerësia biologjike përkufizohet si dimensioni fiziologjik i epitelit lidhës dhe ngjitjes së indit lidhor. Kjo matje është gjetur të jetë relativisht konstante në afërsisht 2 mm (±30%).

Gryka e shëndetshme gingivale ka një thellësi mesatare prej 0.69 mm. Është teorizuar se cënimi i gjerësisë biologjike nga vendosja e një kufiri të një restaurimi brenda zonës së tij mund të rezultojë në inflamacion gingival, formim xhepi dhe humbje kockore alveolare. Rrjedhimisht, rekomandohet që të ketë të paktën 3 mm midis kufirit gingival dhe kreshtës kockore. Kjo lejon një gjerësi biologjike adekuate kur restaurimi vendoset 0.5 mm brenda grykës gingival.